Tasoitus ja Maalaustekniikka Oy 

Maa­la­ri­si Uudellamaalla 

Korkealaatuista maalauspalvelua Uudellamaalla 

Tasoi­tus ja Maa­laus­tek­niik­ka Oy eli tut­ta­val­li­sem­min Tas­ma­tek on tasoi­tus- ja maa­laus­pal­ve­lui­hin eri­kois­tu­nut raken­nusa­lan ammat­ti­lai­nen. Pal­ve­lem­me etu­pääs­sä raken­nusa­lan yri­tyk­siä sekä talo­yh­tiöi­tä uudis- ja sanee­raus­ra­ken­ta­mi­sen sisä- ja ulko­maa­lausu­ra­kois­sa sekä huoneistoremonteissa.

Täyden palvelun asiantunteva maalausliike 

Tasoi­tus ja Maa­laus­tek­niik­ka Oy on vuon­na 2020 perus­tet­tu täy­den pal­ve­lun maa­laus­lii­ke. Yri­tyk­sem­me nuo­res­ta iäs­tä huo­li­mat­ta meil­tä löy­tyy yli 20 vuot­ta koke­mus­ta alal­ta, vank­ku­ma­ton­ta ammat­ti­tai­toa sekä moni­puo­lis­ta raken­nusa­lan asian­tun­te­mus­ta. Kai­ken toi­min­tam­me läh­tö­koh­ti­na ovat tyy­ty­väi­set asiak­kaat, suju­va yhteis­työ ja kor­kea­laa­tui­nen työnjälki.

Rakennus- ja remonttiprojektit onnistuneesti maaliin 

Tas­ma­tek on vas­tuul­li­nen kump­pa­ni niin raken­nus­yri­tys­ten kuin talo­yh­tiöi­den­kin uudis- ja kor­jaus­ra­ken­nus­hank­kei­siin.
Viem­me moni­puo­li­set maa­lausu­ra­kat, tasoi­tus­työt sekä eri­lai­set huo­neis­to­re­mon­tit maa­liin, aika­tau­luis­ta ja sovi­tus­ta kiin­ni pitäen. Panos­tam­me asian­tun­te­vaan, ystä­väl­li­seen pal­ve­luun, ja rää­tä­löim­me teil­le mie­lel­läm­me tar­pei­tan­ne vas­taa­van pal­ve­lu­rat­kai­sun tar­vit­taes­sa nopeal­la­kin aikataululla.

Palvelumme

Maalauspalvelut

Tasoi­tus ja Maa­laus­tek­niik­ka Oy on maa­laus­pal­ve­lui­hin eri­kois­tu­nut yri­tys. Pal­ve­lem­me etu­pääs­sä yri­tyk­siä ja talo­yh­tiöi­tä sisä­maa­laus- ja julkisivumaalausurakoissa. 

Julkisivumaalaus

Tas­ma­te­kil­la jul­ki­si­vu­maa­laus toteu­te­taan aina huo­lel­li­ses­ti poh­jas­ta pin­taan. Pei­täm­me suo­jaus­ta vaa­ti­vat koh­teet perus­teel­li­ses­ti ja käy­täm­me poh­ja­töis­tä vii­meis­te­lyyn saak­ka vain laa­duk­kai­ta tuot­tei­ta, joi­den avul­la pys­tym­me takaa­maan kau­niin, tasai­sen ja ennen kaik­kea kes­tä­vän lop­pu­tu­lok­sen haas­ta­viin­kin olosuhteisiin. 

Sisämaalaus

Sisä­maa­laus on kus­tan­nus­te­ho­kas ja vai­va­ton tapa lisä­tä asu­mis­viih­ty­vyyt­tä ja yllä­pi­tää asun­non arvoa. Pel­käl­lä sei­nä­pin­to­jen, kat­to­jen ja lat­tioi­den maa­lauk­sel­la voi­daan vai­kut­taa huo­mat­ta­vas­ti koko asun­non olemukseen. 

Tasoitetyöt

Vii­meis­tel­lyn ja kor­kea­laa­tui­sen maa­li­pin­nan edel­ly­tyk­se­nä ovat huo­lel­li­set poh­ja- ja tasoi­te­työt. Tasoi­tus ja Maa­laus­tek­niik­ka Oy on tasoi­te­töi­hin eri­kois­tu­nut ammattilainen.

Tasoi­tus ja Maa­laus­tek­niik­ka Oy on tasoi­tus- ja maa­laus­pal­ve­lui­hin eri­kois­tu­nut raken­nusa­lan ammattilainen. 

palvelut

Toimitusjohtaja

Toimialue

Hel­sin­ki, Espoo, Van­taa, Kau­niai­nen, Kirk­ko­num­mi, Vih­ti, Nur­mi­jär­vi, Hyvin­kää, Tuusu­la, Kera­va, Jär­ven­pää, Por­niai­nen, Sipoo, Mäntsälä