Huoneistoremontit Uudellamaalla

Huoneistoremontit ja taloyhtiöiden pintaremontit 

Huo­neis­to­re­mon­til­la voi­daan yllä­pi­tää asuk­kai­den viih­tyi­syyt­tä ja nos­taa asun­non arvoa.

Pie­nem­pi­kin pin­ta­re­mont­ti, kuten sei­nien ja katon maa­laus tai van­han ja kulu­neen lami­naa­tin vaih­ta­mi­nen uuteen piris­tä­vät koko asun­non ilmet­tä merkittävästi.

Tasoi­tus ja Maa­laus­tek­niik­ka Oy toteut­taa pin­ta­re­mon­tit, huo­neis­to­re­mon­tit ja talo­yh­tiöi­den pie­net remont­ti­työt Uudel­la­maal­la asian­tun­te­vas­ti ja laadukkaasti.

Pintaremontilla raikastetaan asunnon ilmettä ja ylläpidetään sen kuntoa 

Huo­neis­to­re­mont­ti tulee taval­li­ses­ti ajan­koh­tai­sek­si sil­loin, kun huo­neis­ton pin­nat ovat kulu­neet, eivät­kä ne vas­taa enää tämän päi­vän mieltymyksiä.

Pin­ta­re­mont­ti voi­daan toteut­taa hel­pos­ti esi­mer­kik­si ennen asun­non myyn­tiä tai ennen uusien asuk­kai­den tai vuo­kra­lais­ten sisään­muut­toa. Halusit­pa sit­ten itse viih­tyä asun­nos­sa­si parem­min tai saa­da asun­nos­ta kor­keam­man myyn­ti- tai vuo­kra­hin­nan, par­haim­man lop­pu­tu­lok­sen var­mis­tat teet­tä­mäl­lä työn ammattilaisilla.

Lattiaremontilla saadaan yhtenäinen ilme koko huoneistoon 

Sau­mois­taan kuprui­le­va lami­naat­ti­lat­tia, vär­jään­ty­nyt muo­vi­mat­to tai naar­muun­tu­nut parkettilattia? 

Käyt­tö­tar­peen mukaan valit­tu, asian­tun­te­vas­ti asen­net­tu ja oikein hoi­det­tu lat­tia kes­tää kat­sei­ta, kulu­tus­ta ja elämää. 

Tas­ma­tek toteut­taa lat­tia­re­mon­tit tehok­kaas­ti ja asian­tun­te­vas­ti, oli­pa kysees­sä sit­ten uuden lami­naa­tin asen­nus tai van­han lank­ku­lat­tian maa­laus. Yhte­näi­nen ja kau­nis lat­tia­pin­ta antaa koko huo­neis­tol­le aivan uuden ilmeen.

Väliovien vaihto sujuu ammattilaisilta käden käänteessä 

Välio­vil­la jae­taan tilo­ja ja eris­te­tään ään­tä, mut­ta samal­la välio­vet toi­mi­vat myös asun­non sisustuselementteinä. 

Van­ho­jen ja kulu­nei­den välio­vien vaih­ta­mi­nen huo­neis­to­re­mon­tin yhtey­des­sä onkin edul­li­nen tapa vai­kut­taa koko asun­non ilmee­seen. Ammat­ti­lai­sil­ta välio­vien vaih­ta­mi­nen sujuu hel­pos­ti ja nopeasti. 

Tilaa siis vaik­ka ker­ral­la koko talo­yh­ti­öön välio­vet edul­li­sin pakettihinnoin.

Purkutyöt ja pohjan muutostyöt tehdään turvallisesti ja asiantuntevasti 

Tas­ma­tek huo­leh­tii huo­neis­to­re­mon­tin yhtey­des­sä tar­vit­ta­vis­ta pur­ku­töis­tä tur­val­li­ses­ti ja asian­tun­te­vas­ti. Pur­ku­töis­sä pidäm­me aina huo­len koh­teen perus­teel­li­ses­ta suo­jaa­mi­ses­ta ja var­mis­tam­me, ettei raken­nus­pö­lyä pää­se leviä­mään muu­al­le huo­neis­toon tai esi­mer­kik­si ilmanvaihtokanaviin. 

Toteu­tam­me myös tilaa­jien toi­vei­den ja tar­pei­den mukaan eri­lai­set poh­ja­rat­kai­sun muu­tok­set esi­mer­kik­si raken­ta­mal­la tai pur­ka­mal­la väliseiniä. 

Kiinnostuitko?

Tilaa talo­yh­tiön pin­ta­re­mont­ti ja muu­tos­työt Tasmatekilta!

Annam­me aina pitä­vän tar­jouk­sen lop­pusum­mas­ta ja aika­tau­lus­ta ennen huo­neis­to­re­mon­tin aloittamista.

Tasoi­tus ja Maa­laus­tek­niik­ka Oy on tasoi­tus- ja maa­laus­pal­ve­lui­hin eri­kois­tu­nut raken­nusa­lan ammattilainen. 

palvelut

Toimitusjohtaja

Toimialue

Hel­sin­ki, Espoo, Van­taa, Kau­niai­nen, Kirk­ko­num­mi, Vih­ti, Nur­mi­jär­vi, Hyvin­kää, Tuusu­la, Kera­va, Jär­ven­pää, Por­niai­nen, Sipoo, Mäntsälä