Julkisivumaalaus Uudellamaalla

Julkisivumaalaus suojaa rakennusta
ja viimeistelee sen ulkoasun

Jul­ki­si­vu­maa­lauk­ses­sa kes­tä­vä ja kor­kea­ta­soi­nen lop­pu­tu­los vaa­tii moni­puo­lis­ta osaa­mis­ta ja eri­lais­ten pin­ta­ma­te­ri­aa­lien sekä mene­tel­mien tun­te­mus­ta. Tasoi­tus ja Maa­laus­tek­niik­ka Oy toteut­taa ulko­maa­lausu­ra­kat van­kal­la ammat­ti­tai­dol­la eri­lai­siin kiin­teis­töi­hin Uudel­la­maal­la. Pal­ve­lem­me etu­pääs­sä raken­nus­yri­tyk­siä aliu­ra­koin­ti­na sekä taloyhtiöitä. 

Vaihtelevat sääolosuhteet asettavat julkisivuille korkeat vaatimukset 

Vaih­tu­vat sää­olo­suh­teet, aurin­ko, lumi ja pak­ka­nen sekä kos­teus aset­ta­vat kor­kei­ta vaa­ti­muk­sia suo­ma­lais­ten raken­nus­ten jul­ki­si­vuil­le, joi­den tar­koi­tuk­se­na on suo­ja­ta rakenteita.

Maa­lauk­sen tar­koi­tuk­se­na on puo­les­taan suo­ja­ta jul­ki­si­vua ja piden­tää sen elin­kaar­ta. Huo­li­tel­tu jul­ki­si­vu toi­mii myös raken­nuk­sen käyn­ti­kort­ti­na, oli kyse sit­ten päi­vä­ko­dis­ta tai asuinrivitalosta.

Sik­si jul­ki­si­vu­maa­laus kan­nat­taa teet­tää aina alaan eri­kois­tu­neil­la ammat­ti­lai­sil­la, jot­ka osaa­vat ottaa huo­mioon koh­teen ja pin­ta­ma­te­ri­aa­lien erityisvaatimukset. 

Julkisivumaalaus tehdään asiantuntevasti pohjasta pintaan 

Tas­ma­te­kil­la jul­ki­si­vu­maa­laus toteu­te­taan aina huo­lel­li­ses­ti poh­jas­ta pin­taan. Pei­täm­me suo­jaus­ta vaa­ti­vat koh­teet perus­teel­li­ses­ti ja käy­täm­me poh­ja­töis­tä vii­meis­te­lyyn saak­ka vain laa­duk­kai­ta tuot­tei­ta, joi­den avul­la pys­tym­me takaa­maan kau­niin, tasai­sen ja ennen kaik­kea kes­tä­vän lop­pu­tu­lok­sen haas­ta­viin­kin olosuhteisiin. 

Jul­ki­si­vun lisäk­si huo­leh­dim­me tar­vit­taes­sa ammat­ti­tai­dol­la myös ikku­noi­den, puu­osien, pel­li­tys­ten ja ovien käsittelystä.

Meiltä myös sisämaalaukset 

Tie­sit­kö, että Tas­ma­tek toteut­taa ammat­ti­tai­dol­la myös koko­nais­val­tai­set raken­nus­maa­lauk­set sekä ulkoa että sisältä?

Tutus­tu myös sisämaalaus-palveluumme.

Kiinnostuitko?

Tilaa ulko­maa­lausu­ra­kat Tasmatekilta!

Annam­me aina pitä­vän tar­jouk­sen lop­pusum­mas­ta ja aika­tau­lus­ta ennen jul­ki­si­vu­maa­lauk­sen aloittamista.

Tasoi­tus ja Maa­laus­tek­niik­ka Oy on tasoi­tus- ja maa­laus­pal­ve­lui­hin eri­kois­tu­nut raken­nusa­lan ammattilainen. 

palvelut

Toimitusjohtaja

Toimialue

Hel­sin­ki, Espoo, Van­taa, Kau­niai­nen, Kirk­ko­num­mi, Vih­ti, Nur­mi­jär­vi, Hyvin­kää, Tuusu­la, Kera­va, Jär­ven­pää, Por­niai­nen, Sipoo, Mäntsälä