Maalauspalvelut Uudellamaalla  

Sisämaalaus- ja ulkomaalausurakat
yrityksille ja taloyhtiöille

Tasoi­tus ja Maa­laus­tek­niik­ka Oy on maa­laus­pal­ve­lui­hin eri­kois­tu­nut yritys. 

Pal­ve­lem­me etu­pääs­sä yri­tyk­siä ja talo­yh­tiöi­tä sisä­maa­laus- ja julkisivumaalausurakoissa.

Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat olen­nai­ses­ti myös tasoi­tus­työt sekä talo­yh­tiöi­den huoneistoremontit. 

Tyy­pil­li­siä koh­tei­tam­me ovat eri­lai­set jul­ki­set tilat, kuten kou­lut ja päi­vä­ko­dit, asuin­ra­ken­nuk­set sekä toi­mis­to- ja lii­ke­ti­la­kiin­teis­töt Uudellamaalla.

Panostamme korkealaatuisiin materiaaleihin 

Tas­ma­tek on eri­lai­siin maa­laus­tek­nii­koi­hin eri­kois­tu­nut yri­tys, jol­la on moni­puo­lis­ta asian­tun­te­mus­ta eri­lai­sis­ta maa­laus­tek­nii­kois­ta ja materiaaleista.

Käy­täm­me maa­laus­pal­ve­luis­sam­me vain laa­duk­kai­ta mate­ri­aa­le­ja, jot­ka valit­sem­me aina koh­teen käyt­tö­tar­koi­tuk­sen ja pin­ta­ma­te­ri­aa­lien mukaan. Suo­sim­me myös mah­dol­li­suuk­sien mukaan mah­dol­li­sim­man vähän luon­toa kuor­mit­ta­via materiaaleja.

Jul­ki­si­vu­maa­lauk­ses­sa käy­täm­me kor­kea­laa­tui­sia, sään­kes­tä­viä tuot­tei­ta ja sisä­maa­lauk­sis­sa help­po­hoi­toi­sia, laa­duk­kai­ta maaleja.

Huolehdimme aina maalijätteiden asianmukaisesta kierrättämisestä 

Tas­ma­tek on vas­tuul­li­nen ja ympä­ris­tös­tään välit­tä­vä maa­laus­lii­ke. Me kier­rä­täm­me ja hävi­täm­me maa­lauk­sen aika­na syn­ty­neet jät­teet aina asianmukaisesti.

Ammat­ti­lai­sen toteut­ta­mas­sa maa­laus­työs­sä yli­mää­räi­sek­si jää­vää maa­li­jä­tet­tä ei juu­ri­kaan pää­se syn­ty­mään, ja maa­lauk­ses­sa käy­tet­ty­jen tar­vik­kei­den, purk­kien ja mui­den jät­tei­den kier­rät­tä­mi­nen teh­dään aina sään­nös­ten mukaan ympäristöystävällisesti.

Julkisivumaalaukset

Jul­ki­si­vu­maa­lauk­set asuin- ja lii­ke­ra­ken­nuk­siin sekä mui­hin jul­ki­siin tiloihin

Sisämaalaukset

Sisä­maa­lausu­ra­kat talo­yh­tiöil­le ja raken­nus­liik­kei­den aliurakointina

Tasoitetyöt

Tasoi­tus­työt ammat­ti­tai­dol­la vaa­ti­viin­kin kohteisiin

Tasoi­tus ja Maa­laus­tek­niik­ka Oy on tasoi­tus- ja maa­laus­pal­ve­lui­hin eri­kois­tu­nut raken­nusa­lan ammattilainen. 

palvelut

Toimitusjohtaja

Toimialue

Hel­sin­ki, Espoo, Van­taa, Kau­niai­nen, Kirk­ko­num­mi, Vih­ti, Nur­mi­jär­vi, Hyvin­kää, Tuusu­la, Kera­va, Jär­ven­pää, Por­niai­nen, Sipoo, Mäntsälä