Sisämaalaus Uudellamaalla

Kestävä ja kaunis lopputulos ammattilaisen pensselistä 

Tasoi­tus ja Maa­laus­tek­niik­ka Oy on raken­nus­maa­lauk­seen eri­kois­tu­nut ammat­ti­lai­nen. Pal­ve­lem­me raken­nusa­lan yri­tyk­siä sekä talo­yh­tiöi­tä kat­ta­vis­sa sisä­maa­lausu­ra­kois­sa Uudel­la­maal­la. Ammat­ti­lai­sil­tam­me hoi­tu­vat nopeas­ti ja asian­tun­te­vas­ti haas­ta­vien­kin koh­tei­den tasoi­tuk­set ja sisä­maa­lauk­set. Tyy­pil­li­siä koh­tei­tam­me ovat jul­ki­set tila, eri­lai­set toi­mi­ti­lat sekä asuinrakennukset.

Maalausurakat lattiasta kattoon 

Toteu­tam­me sisä­maa­lauk­set kai­ken­lai­siin tiloi­hin asuin­huo­neis­tois­ta porraskäytäviin. 

Tilaa­mal­la maa­lauk­sen Tas­ma­te­kil­ta saat käyt­töö­si moni­puo­li­sen asian­tun­te­muk­sem­me sekä laa­duk­kaat sisämaalausratkaisumme.

Maa­la­reil­tam­me suju­vat eri­koi­sem­mat­kin rat­kai­sut tilaa­jan toi­vei­den mukai­ses­ti, vii­meis­tel­lys­tä työn­jäl­jes­tä tinkimättä.

Huolelliset pohjatyöt ovat edellytys laadukkaalle maalipinnalle 

Autam­me tei­tä mie­lel­läm­me valit­se­maan koh­teen vaa­ti­muk­sia sekä tilaa­jan tar­pei­ta vas­taa­vat laa­duk­kaat tuotteet.

Mate­ri­aa­lien lisäk­si onnis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen salai­suus pii­lee huo­lel­la teh­dyis­sä poh­ja­töis­sä, oli­pa alus­ta­na sit­ten kip­si­le­vy, puu- tai betonipinta. 

Saa­vut­taak­sem­me par­haan mah­dol­li­sen lop­pu­tu­lok­sen teem­me jokai­ses­sa koh­tees­sam­me pin­noil­le tar­vit­ta­vat poh­ja­työt, kuten tasoi­tuk­set, hion­nat, puh­dis­tuk­set ja muut käsittelyt.

Sisämaalaukset taloyhtiöille

Sisä­maa­laus on kus­tan­nus­te­ho­kas ja vai­va­ton tapa lisä­tä asu­mis­viih­ty­vyyt­tä ja yllä­pi­tää asun­non arvoa. 

Pel­käl­lä sei­nä­pin­to­jen, kat­to­jen ja lat­tioi­den maa­lauk­sel­la voi­daan vai­kut­taa huo­mat­ta­vas­ti koko asun­non ole­muk­seen. Lisäk­si oikean­lais­ten mate­ri­aa­li­va­lin­to­jen ansios­ta pin­nat on jat­kos­sa help­po pitää puh­taa­na ja ne säi­ly­vät kau­nii­na pidem­pään. Tas­ma­te­kil­ta saat kaik­ki talo­yh­tiön maa­laus­työt kus­tan­nus­te­hok­kaa­seen hintaan!

Meiltä myös julkisivu- ja ulkomaalaukset 

Tie­sit­kö, että Tas­ma­tek toteut­taa ammat­ti­tai­dol­la myös koko­nais­val­tai­set raken­nus­maa­lauk­set sekä ulkoa että sisäl­tä? Tutus­tu myös julkisivumaalaus-palveluumme.

Kiinnostuitko?

Tilaa sisä­maa­laus uudis- tai saneerauskohteeseesi!

 Annam­me aina pitä­vän tar­jouk­sen maa­lausu­ra­kan lop­pusum­mas­ta ja aika­tau­lus­ta ennen maa­laus­töi­den aloittamista.

Tasoi­tus ja Maa­laus­tek­niik­ka Oy on tasoi­tus- ja maa­laus­pal­ve­lui­hin eri­kois­tu­nut raken­nusa­lan ammattilainen. 

palvelut

Toimitusjohtaja

Toimialue

Hel­sin­ki, Espoo, Van­taa, Kau­niai­nen, Kirk­ko­num­mi, Vih­ti, Nur­mi­jär­vi, Hyvin­kää, Tuusu­la, Kera­va, Jär­ven­pää, Por­niai­nen, Sipoo, Mäntsälä