Tasoitetyöt Uudellamaalla

Ammattitaidolla tehdyt tasoitetyöt takaavat laadukkaan lopputuloksen 

Vii­meis­tel­lyn ja kor­kea­laa­tui­sen maa­li­pin­nan edel­ly­tyk­se­nä ovat huo­lel­li­set poh­ja- ja tasoi­te­työt. Tasoi­tus ja Maa­laus­tek­niik­ka Oy on tasoi­te­töi­hin eri­kois­tu­nut ammattilainen.

Toteu­tam­me laa­duk­kaas­ti kaik­kien sisä­pin­to­jen ja jul­ki­si­vu­jen tasoi­te­työt niin uudis- kuin sanee­raus­ra­ken­nus­koh­tei­siin Uudellamaalla.

Kun tasoitetyöt on tehty ammattitaidolla, lopputulos kestää aikaa ja katseita 

Kiin­teis­tön ulko- ja sisä­pin­to­jen tasoit­ta­mi­nen on kär­si­väl­li­syyt­tä ja ammat­ti­tai­toa vaa­ti­va laji, joka kan­nat­taa huo­lel­li­sen lop­pu­tu­lok­sen takaa­mi­sek­si jät­tää asian­tun­ti­joi­den tehtäväksi. 

Tasoit­teen tar­koi­tus on kor­ja­ta poh­jan epä­ta­sai­suuk­sia ja vinout­ta sekä muo­dos­taa tasai­nen ja sileä alus­ta esi­mer­kik­si maa­lauk­sel­le tai muul­le käsittelylle.

Koh­tees­ta ja alus­tan tasai­suu­des­ta riip­puen tasoi­tuk­seen tar­vi­taan yksi tai useam­pi kerros. 

Ylitasoitus ja osatasoitus tehdään kohteen vaatimusten mukaan 

Tasoi­te­työt voi­daan koh­teen vaa­ti­mus­ten mukai­ses­ti toteut­taa joko yli­ta­soi­tuk­se­na tai osit­tain tasoi­tuk­se­na, riip­puen sii­tä levi­te­tään­kö tasoi­te koko alu­eel­le vai vain osal­le siitä. 

Osit­tai­nen tasoit­ta­mi­nen sovel­tuu esi­mer­kik­si sanee­raus­koh­tei­siin, jois­sa raken­nuk­sen sei­nis­sä on rei­kiä tai sau­mo­jen koh­dal­la ole­via syvennyksiä.

Yli­ta­soi­tus teh­dään, kun koko alue halu­taan käsi­tel­lä. Tasoi­te­työt sisäl­tä­vät aina huo­lel­li­sen poh­jus­tuk­sen, tasoi­tuk­sen ja hion­nan sekä tar­vit­ta­vat jälkityöt. 

Huolellinen pohja- ja tasoitustyö on kaiken a ja o 

Ammat­ti­lai­sen toteut­ta­ma­na tasoi­te­työt suju­vat tehok­kaas­ti ja nopeasti.

Me Tas­ma­te­kil­lä teem­me tasoi­tuk­set aina koh­teen käyt­tö­tar­koi­tus, eri­tyis­vaa­ti­muk­set, kuten kos­teu­den­sie­to­ky­ky ja pin­ta­ma­te­ri­aa­lit sekä mah­dol­li­set van­hat tasoit­teet huo­mioon ottaen. 

Huo­leh­dim­me aina koh­teen huo­lel­li­ses­ta suo­jaa­mi­ses­ta sekä pölyttömyydestä.

Kiinnostuitko?

Tilaa tasoi­tus­töi­den rau­tai­set ammat­ti­lai­set uudis- tai saneerauskohteeseesi! 

Annam­me aina pitä­vän tar­jouk­sen tasoi­tus­töi­den lop­pusum­mas­ta ja aika­tau­lus­ta ennen ura­kan aloittamista.

Tasoi­tus ja Maa­laus­tek­niik­ka Oy on tasoi­tus- ja maa­laus­pal­ve­lui­hin eri­kois­tu­nut raken­nusa­lan ammattilainen. 

palvelut

Toimitusjohtaja

Toimialue

Hel­sin­ki, Espoo, Van­taa, Kau­niai­nen, Kirk­ko­num­mi, Vih­ti, Nur­mi­jär­vi, Hyvin­kää, Tuusu­la, Kera­va, Jär­ven­pää, Por­niai­nen, Sipoo, Mäntsälä